Hubert von Meyerinck

* 1896 Potsdam, Germany | † 1971