Sepp Allgeier

* 1895 Freiburg, Germany | † 1968 Freiburg, Germany